Možda se moje pitanje ne tiče direktno prava iz radnog odnosa, ali se dijelom nadovezuje na porezni status životnih odnosno bračnih partnera.

Dakle, ja sam trans osoba koja je u postupku prikupljanja dokumentacije za promjenu oznake spola u dokumentima, no kako je ta procedura prilično spora (kako prikupljanje dokumentacije tako i čekanje na odobrenje zahtjeva) partnerica i ja smo odlučili uskoro sklopiti životno partnerstvo.  Također, uskoro planiramo i proširenje obitelji, odnosno dijete :).

Moje pitanje se odnosi na status naše zajednice te našeg djeteta u trenutku kada se meni promijeni oznaka spola u dokumentima. Dakle, na koji način je reguliran prelazak iz životnog partnerstva u brak, odnosno ako sam ja, dok smo partnerica i ja u životnom partnerstvu skrbnik djetetu, na koji način (je li to uopće moguće u našem zakonodavnom okviru?) ja postajem, pravno gledano, roditelj djeteta odnosno otac?

Kao što Vam je sigurno poznato, u hrvatskom zakonodavstvu je pitanje promjene spola regulirano Pravilnikom o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu (NN 92/14) te Zakonom o državnim maticama (NN 96/93, 76/13). Pravilnik pitanje promjene spola uređuje prvenstveno s pravnog aspekta, odnosno određuje način na koji se prikuplja različita medicinska dokumentacija na temelju koje Nacionalno zdravstveno vijeće donosi mišljenje o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu, te utvrđivanje uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili život u drugom rodnom identitetu. Zakon o državnim maticama s druge strane sadrži administrativna pravila o upisu promjene oznake spola u državnim maticama.

Međutim, dok su u hrvatskom zakonodavstvu sadržana pravila o samom postupku promjene spola, pitanje pravnih učinaka braka/životnog partnerstva nakon promjene spola, nije uređeno u hrvatskom zakonodavstvu, već na tom području postoji pravna praznina. Stoga nemamo konkretan odgovor što se događa s institucijom braka/životnog partnerstva u trenutku kada jedan od životnih partnera promjeni oznaku spola u državnim maticama.

U članku 47. Obiteljskog zakona predviđeni su razlozi za prestanak braka, a niti jedan od tih razloga nije promjena spola. Isto tako u čl. 33. Zakona o životom partnerstvu osoba istog spola kao razloga prestanka partnerstva se ne navodi promjena spola. Stoga se ne može podnijeti tužba za prestanak braka/životnog partnerstva radi promjene spola, ali istovremeno Ustav RH definira brak kao zajednicu žene i muškarca.

Budući da zakonom nije eksplicitno regularan prelazak iz braka u životno partnerstvo ili obrnuto, odgovor na Vaše pitanje Vam dajem na temelju svog tumačenja i mišljenja, kako najbolje premostiti navedeni zakonski nedostatak.

Naime, ako sklopite životno partnerstvo, isto se upisuje u registar životnih partnera. Promjenom spola stečete uvjete za sklapanje braka, ali kao što sam navela, ne postoji zakonski automatizam da vas se ispiše iz registra životnih partnerstva i upiše u registar brakova. Ako bi htjeli formalno sklopiti brak, naišli bi na prepreku i to da ste u životnom partnerstvu, pa matičar bio primoran odbiti Vaš zahtjev za sklapanje braka. Kao što vidite, naišli bi na puno administrativnih problema.

Stoga bi Vam savjetovala, da ako ste dobili rješenje o promjeni upisa spola (ili ćete ga uskoro dobiti) da istu upišete u matične knjige, a potom da matičaru podnesete prijavu namjere sklapanja braka. Mislim da ćete time imati puno manje birokratskih problema u budućnosti.

Što se tiče pravnih učinaka životnog partnerstva u odnosu na djecu, potrebno je prije svega naglasiti da samim sklapanjem životnog partnerstva se roditeljem djeteta, životni partner ne stječe roditeljsku skrb nad tim djetetom. Naime, temeljem članka 40. stavka 1. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola određeno je da životni partner roditelja djeteta ima pravo ostvarivati roditeljsku skrb o djetetu, odnosno sadržaj roditeljske skrbi zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja temeljem odluke suda, a u skladu sa odredbama Obiteljskog zakona.

Dakle, ako Vi i Vaša partnerica sklopite životno partnerstvo te ona rodi dijete, Vi nećete automatski steći roditeljsku skrb nad tim djetetom zbog same činjenice da s njegovom majkom živite u životnom partnerstvu, već ćete odluku o pravu na ostvarivanje roditeljske skrbi morati ishoditi u posebnom sudskom postupku, za koji je neizvjesno koliko će dugo trajati. U tom slučaju, djetetu ili neće biti upisan otac ili će biti upisan biološki otac.

Međutim, ako Vaša partnerica dijete rodi nakon što sklopite brak, postoji zakonska presumpcija da ste Vi otac djeteta. Presumpcija je oboriva i biološki otac može tužiti na utvrđenja da je on otac i dokazati to, ali ako se to ne dogodi, Vi ćete se prema sadašnjim zakonima biti upisan u maticu rođenih kao otac.

Foto: Tim Evanson, licence