Nisam u životnom partnerstvu ali sam u dugoj vezi s osobom istog spola.  Zanima me mogu li bez obzira na to što partnerica i ja nismo u životnom partnerstvu, ostvariti olakšice poreza za uzdržavanu osobu i na primjer neke druge beneficije kao što je bolovanje u slučaju bolesti partnerice i slično? Ako je to moguće, u kojim dokumentima kod poslodavca bih mogla vidjeti kako je to regulirano?

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14) uređuje ne samo pojam i učinke životnog partnerstva kao zajednice života dviju osoba istog spola koja je sklopljena pred nadležnim tijelom, već i pojam i učinke neformalnog životnog partnerstva.

Sukladno članku 3. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, neformalno životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom, pod uvjetom da zajednica traje najmanje 3 godine te da je od početka udovoljavala pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva.

Pretpostavke koje se moraju ispunjavati da bi neformalno životno partnerstvo bilo valjano su

  • obje osobe moraju biti punoljetne, odnosno moraju imati navršenih 18 godina života (članak 8.),
  • obje osobe moraju biti sposobne za rasuđivanje, odnosno ako su lišene poslovne sposobnosti – imati odobrenje skrbnika (članak 9.),
  • osobe ne smiju biti krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja (članak 10.),
  • osobe ne smiju već biti u životnom partnerstvu ili braku (članak 11.).

Dakle, sukladno Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola, životnim partnerstvom se ne smatra samo zajednica obiteljskog života osoba istog spola koja je sklopljena pred nadležnim tijelom, već i zajednica obiteljskog života koja udovoljava gore navedenim pretpostavkama iako nije sklopljena pred nadležnim tijelom, U tom slučaju je riječ o neformalnom životnom partnerstvu. Stoga, ukoliko Vi i Vaša partnerica ispunjavate gore navedene pretpostavke, Vaša se „veza“ sukladno zakonu smatra neformalnim životnim partnerstvom.

Članak 4.  Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola propisuje da neformalno životno partnerstvo u području nasljeđivanja, poreznog sustava, mirovinskog osiguranja, sustava socijalne skrbi, obveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, prava i obveza iz radnih odnosa, pristupa javnim i tržišnim uslugama te javnopravnog položaja stvara iste učinke, koji su posebnim propisima kojima se uređuju ta područja, priznati izvanbračnoj zajednici.

Sukladno članku 14. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16), porezni obveznik ima pravo na osnovni osobni odbitak u iznosu 3.800,00 kn. Osnovni osobni odbitak može se uvećati za uzdržavane članove uže obitelji i djecu. Sukladno članku 95. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se među ostalima životni partner i neformalni životni partner poreznog obveznika.

Stoga, u Vašem slučaju, osim osnovnog odbitka imate pravo na povećanje na temelju uzdržavanja neformalne životne partnerice (ukoliko se ostvare uvjeti iz članka 17. Zakona o porezu na dohodak) i to u iznosu od 1.750,00 kn.

Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad uređeno je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13). Sukladno članku 39. točki 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće ako je određen da njeguje oboljelog člana uže obitelji – supružnika, uz uvjete propisane tim Zakonom.

Budući da se supružnikom u smislu tog Zakona smatraju bračni i izvanbračni drug, a uzimajući u obzir odredbu Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola prema kojoj neformalni životni partneri ostvaruju ista prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja kao i izvanbračni drugovi, iz ove odredbe proizlazi da neformalni životni partner ima pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog njege člana obitelji – supružnika.

Stoga, u slučaju teže bolesti Vaše životne partnerice, Vi kao osiguranik imate pravo izostati s posla uz naknadu plaće u visini propisanoj Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, ukoliko su ispunjene pretpostavke propisane tim zakonom.

Učinci neformalnog životnog partnerstva ne propisuju se općim aktima poslodavca, već su  prvenstveno uređeni Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola.

Foto: 401kcalculator.org, licence