Htio bih posvojiti dijete. Imam partnera, ali dijete bih posvojio ja jer znam da zajedno ne možemo. Kako ide postupak posvajanja? Kome se trebam javiti i s kojim dokumentima?

Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta, a regulirano je Obiteljskim zakonom. Osim Obiteljskoga zakona, postupak i način vođenja postupka zasnivanja posvojenja uređen je i drugim podzakonskim aktima i protokolima:

  • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji (Narodne novine br. 106/2014, 5/2015, 28/2016, 103/2015)
  • Pravilnik koji se odnosi na podobnost i prikladnost za posvojenje, na sadržaj stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metode utvrđivanja podobnosti i prikladnosti, sadržaj izvješća o djetetu, vođenje registra o potencijalnim posvojiteljima te način vođenja registra o posvojenjima (Narodne novine br. 106/2014, 5/2015, 28/2016, 103/2015)
  • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o osobama lišenih prava na roditeljsku skrb (Narodne novine br. 77/2004, 75/2014, 5/2015, 28/2016, 103/2015)

Posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje dvadeset i jedne godine, a starija od posvojenika najmanje osamnaest godina, ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti i osoba mlađa od dvadeset i jedne godine, a starija od posvojenika najmanje osamnaest godina. Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni ili izvanbračni drug ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, jedan bračni drug uz pristanak drugog bračnog druga te osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici. Dijete može posvojiti hrvatski državljanin, a iznimno posvojitelj može biti i strani državljanin ako je to u najboljem interesu djeteta uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. Iako je presudom Visokog upravnog suda iz 2022. godine odlučeno da osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu mogu ravnopravno pristupiti procijeni za posvojenje djeteta, ova odredba nije unesena u Obiteljski zakon.

Prije pokretanja postupka za zasnivanje posvojenja bračni odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti podnijet će područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad nadležnom prema svojem prebivalištu, pisanu prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje. Zahtjevu za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:

  • rodni list,
  • vjenčani list (za bračne drugove),
  • dokaz o postojanju izvanbračne zajednice (za izvanbračne drugove) – pravomoćnu sudsku odluku,
  • dokaz o državljanstvu,
  • potvrdu liječnika o psihofizičkom zdravstvenom stanju,
  • potvrdu poslodavca o zaposlenju,
  • dokaz da se protiv podnositelja zahtjeva ni protiv članova njegova kućanstva ne vodi kazneni postupak

Procjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje provodi područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad po mjestu prebivališta, odnosno boravišta osoba koje imaju namjeru posvojiti. Ured će na temelju podnesenog zahtjeva utvrditi ispunjavaju li bračni odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti zakonske pretpostavke te procijeniti njihovu podobnost i prikladnost za posvojenje.

Ako je nakon procjene podobnosti i prikladnosti za posvojenje utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke potencijalni posvojitelji se upućuju u obvezu sudjelovanja u programu stručne pripreme za posvojenje. Na području mjesne nadležnosti područnog ureda Zavoda, poslove stručne pripreme za posvojenje obavljaju stručni radnici Obiteljskog centra, Udruge za potporu posvajanju Adopta i Udruge na Drugi način.

Nakon provedene procjene podobnosti i prikladnosti te stručne pripreme za posvojenje Zavod izdaje mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje u roku od šest mjeseci od zaprimanja pisane prijave i zahtjeva. Nakon izdavanja mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje potencijalni posvojitelji upisuju se u registar potencijalnih posvojitelja.

Hrvatski zavod za socijalni rad dužan je djetetu i posvojitelju osigurati potrebnu savjetodavnu pomoć i potporu i nakon što je posvojenje zasnovano. Nakon zasnivanja posvojenja, Zavod prati prilagodbu djeteta u posvojiteljskoj obitelji te nakon isteka šest mjeseci od dana zasnivanja posvojenja o tome sastavlja izvješće.

Photo: pixabay.com