Pitanje o zakonodavstvu u RH: Poštovani, studentica sam Pravnog fakulteta te bi me zanimalo kojim zakonima u RH se zabranjuje diskriminacija LGBT osoba na radnom mjestu i pri zapošljavanju?


Zakonom o suzbijanju diskriminacije (N.N. 85/08) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009.g., zabranjuje se  diskriminacija po raznim osnovama a između ostalog po spolnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Navedeni zakon je opći zakon ( lex generalis) u borbi protiv diskriminacije. Inače diskriminacijom se smatra stavljanje jedne osobe  u nepovoljniji položaj od druge osobe iz razloga što je drugačije  rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Osim diskriminacije, osoba na radu može doživjeti i uznemiravanje. Uznemiravanja podrazumijeva svako neželjeno ponašanje kolega i/ili poslodavca motivirano nekom od gore navedenih diskriminatornih osnova, s ciljem da kod uznemiravane osobe stvore strah, poniženje ili uvredljivo okruženje, koje joj narušava dostojanstvo.

Nadalje Zakon o ravnopravnosti  spolova (N.N. 82/08) regulira zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova i definira zaštitu od diskriminacije. U članku 5.stavku 3. navedenog zakona  izričito je  zabranjena  diskriminacija  na temelju spolne orijentacije. Također  u IV  poglavlju koje se odnosi na Diskriminaciju na područjima zapošljavanja i rada je propisano  da se zabranjuje diskriminacija prilikom zapošljavanja kod rada bilo u privatnom ili javnom sektoru uključujući tijela državne uprave.

U  članku 134. Zakona o radu propisana je zaštita dostojanstva radnika, tj. postupak i mjere zaštite dostojanstva radnika od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja. U Zakonu o radu se ne navode diskriminatorne osnove već se isti nadovezuje na odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti spolova, kao i ako postoje na  kolektivne ugovore, sporazume sklopljene između radničkog vijeća  i poslodavca te pravilnika o radu.

Također, Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola ( N.N. 92/14, koji je stupio na snagu 5. kolovoza 2014.g.) zabranjuje se svaki oblik diskriminacije, izravne i neizravne, temeljem sklopljenog životnog partnerstva, seksualne orijentacije i rodnog identiteta.


Ukoliko ste LGBTIQ osoba te vam je potreban pravni savjet vezan uz zaštitu vaših radničkih prava, ili samo želite s našom odvjetnicom provjeriti da li su ponašanja i prakse vašeg (budućeg) poslodavca ispravna odnosno legalna, molimo kontaktirajte nas putem ovog obrasca.