Zanima me da li je mobing kad poslovođe drugog odijeljena psuje na zaposlenike, govori drugima da mi ništa ne radimo i da nas treba smaknuti sa tog radnog mjesta itd. Radim u tvornici u skladištu kemikalija i svakodnevnim takvim radnjama ja nisam skoncentriran na posao i jako je opasno raditi u skladištu kemikalija pod stresom. Gdje i kako to mogu prijaviti i da li se šta može riješiti sa tom prijavom.

Zakon o zaštiti na radu u poglavlju Stres na radu ili u vezi s radom uređuje obveze  Poslodavaca da provode prevenciju protiv stresa na radu ili u vezi s radom ili da reagiraju sa konkretnim mjerama ukoliko utvrdi naznake stresa kod radnika. (vidite članke 51. i 52. Zakona o zaštiti na radu).

Vaš opis događaja svakako ukazuje da poslovođa drugog odjela prema Vama postupa neprimjereno i protivno odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu te da ste izloženi tzv. mobbingu.

Stoga se svakako pismenim putem obratite osobi koja je kod poslodavca zadužena za provođenje postupka zaštite dostojanstva (poslodavac koji zapošljava najmanje 20 osoba dužan je imenovati osobu za rješavanje pritužbi) te joj opišite sve neugodnosti i vulgarnosti koje doživljavate od te osobe i tražite da mu se naloži da odmah prestane sa takvim ponašanjem. Ukoliko poslodavac zapošljava manje od 20 osobe i nema imenovanu osobu za zaštitu dostojanstva, obratite se direktoru poslodavca ili neposredno nadređenom.

Budući da radite u skladištu sa kemikalijama te da uslijed stresa može doći do pogrešaka koje mogu imati daleko veće posljedice nego kod uobičajenog proživljavanja stresa na radu ili u svezi s radom, svakako predlažem i da se obratite osobi koju je poslodavac imenovao kao ovlaštenoj za zaštitu na radu. (Možda će osoba za odlučivanje o pritužbama za zaštitu dostojanstva biti ista osoba kao i osoba ovlaštena za zaštitu na radu). Ukoliko poslodavac ne reagira primjereno te se vrijeđanje i neprimjereno ponašanje nastave, ostaje Vam mogućnost da zaštitu svojih prava zatražite i ostvarite sudskim putem.